محیط زیست، بازیافت،...

ز سال 1374 تا كنون، طرحهاي متعددي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد با همكاري شهرداريهاي مناطق شهري به منظور ساماندهي امر تفكيك و جمع‌آوري پسماندهاي خشك در مناطق مختلف شهر تهران به اجراء درآمده كه اين طرحها به دلايل متفاوتي با عدم موفقيت همراه بوده است.
             بازيافت در گذشته تحت عنوان  نان خشكي و چوبكي نمكي انجام مي گرفت و افراد فعال در اين چرخه زندگيشان وابسته به بازيافت زباله بودو از اين طريق امرار معاش مي كردند. بنابراين در اجراي طرحهاي بازيافت نمي توان اين قشر را ناديده گرفت و نقشي نيز براي اين گروه بايد قائل شدبدليل عدم انتظام و ساماندهي اين عوامل آمار دقيقي از عملكرد آنها انتشار نيافته است وارقام ارايه شده برآوردي است.بهترين روش مشاركت دادن اين قشر ساماندهي در قالب پيمانكاران بازيافت مي باشد. كه اين سازمان تا حد امكان اين مسئله را مد نظر داشته و دارد.

عوامل بازيافت را بطور كلي مي توان به سه گروه عمده تقسيم نمود:

1- اولين گروه شامل افرادي هستند كه مستقيما با توليد كنندگان تماس دارند . اين گروه بازيافت كنندگان جزء بوده و مواد قابل بازيافت را به شيوه هاي مختلف از شهروندان دريافت مي نمايند.(خريد يا معاوضه با جنس )و تحت نظر يك پيمانكار فعاليت مي نمايند.مواد بازيافتي جمع آوري شده به پيمانكار فروخته مي شود ونهايتا به واسطه هاي رده بالا و مصرف كنندگان موادبازيافتي تحويل مي گردد.

2-گروهي نيز خارج از نظارت پيمانكار و شهرداري بوده و با گاري ، گوني ،وانت و سه چرخه، مواد بازيافتي را از زباله هاي كنار خيابان تفكيك مي نمايند كه از لحاظ بهداشتي نيز مخاطره آميز مي باشد و همچنين باعث پراكنده شدن زباله ها مي گردند اين گروه چون بصورت فاميلي اقدام به اين كار مي نمايند در بسياري از مواقع در برخورد با عوامل پيمانكار و شهرداري ،درگيري فيزيكي نيز ايجاد مي نمايند. معمولا مواد بازيافتي به كارگاههاي غير مجاز فروخته مي شود.

3-كارگران جمع آوري زباله نيز در كار تفكيك و جداسازي مواد بازيافتي از زباله فعاليت مي نمايند اگرچه اين كار از نظر شهرداري مردود مي باشد ليكن به دليل وجود گروههاي فوق الذكر و نيز درآمدزايي از يكسو و عدم پرداخت حق الزحمه در زمان مقررو كاهش حجم زباله ها ممانعت جدي بعمل نمي آيد و مصادف شدن عمليات جمع آوري در شب و عدم وجود ناظرين باعث تداوم اين عمل مي گردد.
با استفاده از تجربيات گذشته و رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت طرحهاي قبلي ،طرح «تفكيك پسماندها در مبدا» در تابستان سال 1383 تدوين و به مورد اجرا درآمد كه با هماهنگي و ياري تمامي بخشهاي ذيربط شهرداري تهران و شهرداريهاي مناطق ضمن تشكيل ادارات بازيافت در مناطق، تا كنون با موفقيت همراه بوده است.

طرحهاي اجرا شده را مي توان بطور كلي به چهار گروه تقسيم نمود:

1- ساماندهي عوامل بازيافت سنتي با استفاده از پيمانكاران بازيافت

2-استفاده از خودروهاي خدمات شهري جمع آوري زباله شب جهت جمع آوري زباله خشك در روز

3-استفاده از خودروهاي خدمات شهري جهت جمع آوري زباله خشك در شب

4- ايجاد ادارات بازيافت وانتخاب پيمانكاران بازيافت به منظور اجراي طرح تفكيك در مبداء بر اساس دفترچه نظام فني واجرايي جمع‌آوري پسماندهاي خشك در كليه مناطق 22 گانه شهرداري تهران

 *  برخي از دلايل عدم موفقيت طرحهاي تفكيك اجرا شده در تهران:

1- عدم هماهنگي بين بخشي در شهرداري‌هاي مناطق و تعدد مراجع تصميم گيري

2- عدم تبيين اهداف مشخص و پايدار طبق زمانبندي و برنامه ريزي

3- عدم نگرش سيستمي به طرح و اعمال نظرات سليقه‌ايو غير كارشناسانه در تصميم گيري‌ها

4- فقدان پشتيباني‌هاي لازم بمنظور تامين امكانات، تجهيزات ومنابع مالي مناسب براي انجام كار

  *   مشكلات عمده در طرح فعلي تفكيك در مبداء :

·      عدم تامين خودروهاي كافي جهت جمع آوري پسماندهاي خشك از سوي پيمانكاران بازيافت

·       عدم وجود سيستم بهداشتي جمع آوري پسماندهاي خشك

·      عدم تمايل شهروندان جهت نگهداري مدت دار پسماندهاي خشك در منزل
·     عدم جمع آوري به موقع پسماندهاي خشك توسط پيمانكاران بازيافت

·     عدم پوشش كافي در خصوص تحويل مخازن وكيسه هاي جمع آوري پسماندهاي خشك به شهروندان

*  خلاصه جريان پسماندهاي خشك شهري در وضعيت موجود

با توجه به پياده سازي نظام فني و اجرايي پسماندها كه توسط شهردار محترم وقت تهران به مناطق ابلاغ گرديد جريان پسماندهاي خشك در وضعيت موجود در شهر تهران به شكل زير مي باشد:
 

توليد پسماند
تحويل پسماندهاي خشك به عوامل جمع آوري
تفكيك در مبدا توسط توليد كننده
ذخيره سازي جداگانه زايدات خشك و تر
جداسازي پسماندهاي خشك به اجزاء مختلف
انتقال پسماندها به ايستگاههاي بازيافت
خريد و فروش پسماندهاي خشك با ارزش
صنايع بازيافت و تبديل
 
   
الف – توليد پسماندها :

اين مرحله از كار كاملا" به دست شهروندان و توليد كنندگان پسماندها مي باشد كه اين توليد كنندگان علاوه بر خانوارها، مراكز تجاري- اداري و خدماتي را نيز شامل مي شود.

ب – تفكيك در مبدا توسط توليد كننده

در اين مرحله با توجه به آموزشهاي داده شده به شهروندان و ساير توليد كنندگان پسماند شهري، پسماندها به دو جزء كلي تر و خشك تفكيك مي شود. طبق آموزشهاي ارائه شده توسط آموزشگران طرح، بروشور، تراكت، بيل بورد، تيزرهاي تلويزيوني و ساير روشهاي اطلاع رساني پسماند خشك تر به بخشي از پسماندها گفته مي شود كه حاصل از پسماندهاي غذايي و ارگانيك باشد و ساير پسماندها نظير كاغذ و مقوا،‌ انواع پلاستيك، انواع فلزات و ... به عنوان زباله خشك در نظر گرفته مي شود.

ج- ذخيره سازي جداگانه زايدات خشك و تر
در حين اجراي طرح در برخي مناطق اقدام به توزيع مخازن و در برخي مناطق ديگر كيسه ذخيره سازي زباله در بين خانوارها توزيع گرديد. ضمنا" همانگونه كه در فوق اشاره شد،‌ تعداد زيادي مخازن ذخيره سازي پسماندهاي خشك نيز در مبادي توليد انبوه زباله نظير مدارس و ساختمانهاي اداري شهرداري ها و غيره توزيع گرديد.

د- تحويل پسماندهاي خشك به عوامل جمع آوري

در حال حاضر در مناطق مختلف شهري بسته به فرهنگ و درآمد شهروندان، زباله به دو روش از مردم دريافت مي شود. بخشي بصورت مبادله پولي و بخش ديگر بصورت رايگان در اختيار عوامل جمع‌آوري قرار مي گيرد. جمع آوري پسماندها به صورت هفتگي بوده و در هر محدوده برداشت در يك روز مشخص از هفته به واحدهاي توليد كننده پسماند مراجعه مي شود. عوامل جمع آوري نيز پس از تحويل زايدات و پسماندهاي خشك آنهارا به ايستگاههاي بازيافت كه در تمامي مناطق موجود دارند منتقل مي‌كنند.

ه- جداسازي پسماندهاي خشك به اجزاء مختلف

در ايستگاههاي بازيافت با توجه به نوع زايدات آنها را جداسازي و بسته بندي و در صورت لزوم فشرده‌سازي و يا خرد     مي كنند.

و- خريد و فروش پسماندهاي خشك با ارزش

پس از جداسازي و بسته بندي پسماندهاي خشك به خريداران مربوطه كه عمدتا" واسطه هاي بازيافت و تفكيك مي باشند فروخته مي شود.

ز- صنايع بازيافت و تبديل

در اين مرحله كه هيچ اطلاع دقيقي در مورد آن در دست نيست اقدام به بازيافت و تبديل پسماندها به مواد و محصولات با ارزش مي نمايند.

نتايج حاصل از اجراي طرح

با توجه به آمارهاي ارسالي از مناطق مختلف پيرامون عملكرد پيمانكاران بازيافت مناطق، طي اجراي طرح در مجموع پسماند خشك جمع آوري شده بصورت تفكيكي از سطح مناطق با افزايش مشاركت شهروندان رو به افزايش است.

           اين سازمان طرحهاي متعدد پژوهشي و اجرايي در رابطه با بهينه سازي مديريت پسماندها به انجام رسانده يا در دست اجرا دارد كه بطور خلاصه آورده شده است.

 
مراحل پياده سازي طرح تفكيك زباله از مبدا
 
زباله و مشكلات زيست محيطي و هزينه هاي سنگين مربوط به مديريت آن يكي از مشكلات مهمي است كه بدون ترديد هر شهري با آن دست به گريبان است. شهر تهران نيز از اين قائده خارج نبوده و با متوسط روزانه 7000 تن زباله حدود 20% از زباله كل كشور را به خود اختصاص داده است.
مديريت اين ميزان زباله، سالانه صدها ميليارد ريال هزينه را به شهر تهران تحميل مي نمايد. علاوه بر آن مشكلات زيست محيطي عديده اي همچون آلودگي هوا،‌ خاك و آب ايجاد نموده و با توليد گازهاي گلخانه اي اثرات مخربي را بر محيط زيست وارد مي كند.
برطرف نمودن مشکلات ناشی از اين ميزان زباله و مديريت آن، بدون همکاری مستمر شهروندان که توليد کنندگان زباله می باشند امريست غير ممکن. و يكي از مهمترين راه كارهاي كاهش و يا برطرف نمودن اين مشكلات در مرحله اول كاهش توليد زباله و در مرحله بعد تفكيك زباله از مبدأ بصورت تر و خشك مي‌باشد كه اين دو امر توسط شهروندان قابل اجرا است.
 
اهداف طرح
1-     ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي در ارتباط با توليد و دفع مواد زائد جامد و ترويج روحيه
صرفه جويي
2-     بهبود شرايط بهداشتي، كاهش آلودگي هاي ناشي از توليد زباله و حفظ محيط زيست
3-     صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد،
4-     بهبود کيفيت مواد اوليه کارخانه کمپوست به منظور دستيابی به کمپوست مرغوب تر
5-     بهينه سازي شيوه هاي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت شهري
6-     كاهش ميزان پسماندهاي دفنی و افزايش طول عمر مراكز دفن
7-     صرفه جويي در هزينه هاي جمع آوري و حمل و نقل زباله
8-     كمك به اقتصاد كلان كشور
9-     ايجاد زمينه های اشتغال و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي
شرح طرح
 يكي از طرح‌هاي اصولي در جهت ارتقائ سطح خدمات ارائه شده و كاهش اثرات سوئ زيست محيطي مواد زايد جامد جمع‌آوري زايدات خشك بصورت جداگانه از سطح شهر مي‌باشد. در اين طرح توجه متوليان امر به اعمال كمترين تغييرات در عادات و روشهاي مرسوم در جامعه مي‌باشد و بدين منظور پيمانكار ذيصلاح در هر يك از مناطق شهرداري تهران انتخاب شده و به جمع آوري زايدات خشك با در نظر داشتن شرايط اجتماعي فرهنگي و ساختار فيزيكي منطقه مربوطه اقدام خواهد نمود. زايدات خشك جمع‌آوري شده جهت توزين و كنترل و ثبت اطلاعات مورد نياز به محلهاي از پيش تعيين شده انتقال داده و سپس اين زايدات جهت تفكيك نهائي و بازيافت به مبادي پذيرنده ارسال مي‌گردد.
 
 نحوه جمع آوري زايدات خشك
با توجه به تجربيات مناطق مختلف شهرداري در اجراي طرحهاي تفكيك از مبدا و با عنايت به ضرورت انجام كار توسط نيروهاي آموزش ديده و به جهت جلوگيري از تداخل در امر جمع آوري زباله، راه حل پيشنهادي مناطق براي جمع آوري زايدات خشك انتخاب پيمانكار مخصوص زايدات خشك مي باشد.
صلاحيت پيمانكاران توسط كميته‌اي متشكل از سازمان بازيافت و تبديل مواد، اداره كل خدمات شهري و يكي از معاونين خدمات شهري منطقه بايد تاييد شده باشد و مناطق موظفند از پيمانكاراني كه داراي اين صلاحيت باشند جهت امر تفكيك از مبدا بهره گيري نمايند.
مقدار حداقل زباله خشك جمع آوري شده توسط هر يك از پيمانكاران در هر يك مناطق شهري بايد حداقل10% از كل زباله منطقه در سال 1383 باشد و مقدار هر يك از اجزاي آن متناسب با آناليز فيزيكي زباله منطقه مربوطه خواهد بود.
 
لازمه انجام طرح
يكي از مهمترين ملزومات انجام طرح تشكيل دفاتر بازيافت در مناطق و تحت نظارت سازمان بازيافت و تبديل مواد مي باشد. انجام كليه امور در زمينه مديريت مواد زايد جامد بدون وجود دفتر و يا مسئولي با هدف پيگيري امور و ايجاد هماهنگيهاي لازم در هر يك از مناطق شهرداري تهران عملا غير ممكن و در صورت اجرا محكوم به شكست است.
 
مراحل پياده سازي طرح
الف - مرحله اول ، ‌مقدمات اجراي طرح
1- بررسي وضعيت موجود
بررسي وضعيت موجود شامل مراحل ذيل مي باشد :
1-1-    تعيين موقعيت جغرافيايي و مساحت محدوده مورد نظر
1-2-    تعيين آمارجمعيتي محدوده مورد نظر
1-3-    تهيه نقشه بلوك بندي شده به تفكيك محدوده مورد نظر در مناطق
1-4-    پياده سازي وضعيت موجود مراكز مسكوني و غيرمسكوني بر روي نقشه بلوك بندي شده
كليه موارد فوق توسط شهرداري منطقه انجام پذيرد
 
2- بررسي كميت و كيفيت زباله :
بررسي كميت و كيفيت زباله محدوده مورد نظر شامل مراحل ذيل مي باشد :
2-1- تعيين ميانگين تناژ زباله در ماه
2-2- تعيين آناليز فيزيكي زباله در ابتداي طرح و پايش آن
2-3- تعيين سرانه توليد زباله در محدوده مورد نظر
موارد فوق توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد با همكاري مناطق انجام خواهد شد.
 
3- ارائه كد اشتراك
اهداف ارائه كد اشتراك و ثبت مشخصات به شرح زير است :
3-1-    شناسايي مراكز و اماكن از روي شماره كامپيوتري
3-2-    تسهيل در ارتباطات با شهروندان در صورت لزوم
3-3-    تهيه و تدوين اطلاعات انساني، اجتماعي و اقتصادي محدوده
3-4-    پيش بيني براي عضويت مشتركين
3-5-    تسهيل در ايجاد ارتباطات مكتوب مانند ارسال بولتن، بروشور، تراكت و انتشارات مربوطه
      ارايه كد اشتراك با همكاري  نيروهاي مردمي(NGO) انجام مي پذيرد .
4- نحوه  ارتباطات و مشاركت هاي مردمي
ارتباطات مردمي به عنوان ركن اساسي حركت ها و برنامه هاي مشاركتي مي باشد. به طرق مختلف زير مي توان نظرات، انتقادات و پيشنهادات عمومي را دريافت نموده و مورد استفاده قرار داد.
4-1-    مراجعه حضوري همكاران حامي طرح به منازل و مراكز
4-2-    از طريق تلفن اعلام شده به عنوان منعكس كننده خواسته‌ها و نظرات عمومي
4-3-    از طريق نظرسنجي و توزيع پرسشنامه هاي فردي بين شهروندان در مقاطع زماني مختلف
4-4-    ارتباطات رسانه‌اي
4-5-    تشكيل جلسات
موارد فوق با همكاري نيروهاي مردمي (NGO ) انجام مي پذيرد .
 
5- آموزش و هماهنگي سيستم مديريتي و اجرايي طرح
به منظور افزايش دانش پرسنل شهرداري سازمان بازيافت با مسائل و مشكلات پيرامون زباله و آشنائي عوامل موظف در طرح تفكيك، سازمان بازيافت و تبديل مواد بايد كلاسهاي آموزشي لازم را تشكيل دهد .گروههاي شركت كننده در اين كلاسها به شرح زير مي باشد:
5-1-    معاونين خدمات شهري مناطق
5-2-    مديران و كارشناسان طرح
5-3-    گروههاي آموزش دهنده به شهروندان
5-4-    پيمانكاران جمع آوري زايدات خشك
5-5-    رابطين مناطق
5-6-    ساير دست اندكاران طرح كه نياز به آموزش داشته باشند.
 
6- فرهنگ سازي
جلب همکاری شهروندان در کليه فعاليتهای شهری از جمله مديريت زباله از سوی شهرداری تهران نيازمند كار جدي و مستمر فرهنگی، تبليغاتی و اجرائی به منظور اعتماد سازي و ايجاد حس همكاري در شهروندان مي باشد.
اين امر در دو سطح مختلف انجام مي پذيرد:
الف- در سطح شهر و فرامنطقه اي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد.
ب- در سطح منطقه توسط شهرداريهاي مناطق با همكاري سازمان بازيافت، گروههاي داوطلب مردمي(NGO)، هياتهاي امناي مساجد، انجمنهاي شوراياري و ...
تذكر : به منظور استفاده از فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در مناطق جهت انجام امور فوق همكاري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري جلب گردد .
 
7- ابزار و روشهاي آموزش و اطلاع رساني
7-1-    وسايل ارتباط جمعي نظير صدا و سيما و مطبوعات
7-2-    بروشورها وتراكتها و تابلوهاي تبليغاتي منطقه‌اي و شهري
7-3-    استفاده از وسايل و روشهاي تشويقي
7-4-    برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي
7-5-    آموزشهاي چهره به چهره
7-6-    آموزش از طريق مدارس و ساير نهادهاي آموزشي
 
ب - مرحله دوم ، اجراي طرح
1- حوزه عملياتي طرح
حوزه عملياتي طرح سطح كليه مناطق شهري بوده و با دو اولويت و هدف تعريف شده در زير به اجرا در خواهد آمد.
اولويت اول- مراكز توليد انبوه زباله شامل:
1-1-      مجتمع هاي تجاري و اداري
1-2-      فروشگاههاي بزرگ مانند شهروند و رفاه
1-3-      ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي
1-4-      مراكز آموزشي مانند مدارس، دانشگاهها، آموزشگاهها و ...
1-5-      مغازه ها و سوپريها
1-6-      مجتمع هاي مسكوني
اولويت دوم- خانوارها و منازل مسكوني
تذكر: پيمانكاران بايد با مسئولين و مديران مراكز مطرح شده در اولويت اول تعامل و مذاكرات لازم جهت تحويل زايدات خشك را داشته باشند.
 
2- نصب و واگذاري مخازن
نصب و واگذاري مخازن در محلهاي مورد نياز براساس حجم زايدات توليدي و نوع كاربري واحدهاي مربوطه موارد ذيل را شامل مي گردد :
2-1-    ارايه كيسه زباله مورد نياز جهت ذخيره سازي موقت زباله مخصوص خانوار
2-2-    واگذاري مخازن مناسب جهت مراكز اداري، تجاري و آموزشي
2-3-    استقرار مخازن ايستگاهي در فضاهاي باز شهري
 
3-    جمع‌آوري زايدات خشك
عوامل پيمانكاران بازيافت پس از استقرار مخازن ذخيره سازي زايدات خشك، نسبت به جمع آوري اين زايدات طبق دستورالعملهاي ارائه شده اقدام مي نمايند .
 
4- محل تحويل زايدات خشك
زايدات پس از جمع آوري توسط پيمانكاران بايد در محلهايي كه توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد تاييد ميشود و داراي حداقل عوارض زيست محيطي مي باشند توزين و تحويل گردد.
ضرورت اين امر، كنترل مناسب و استخراج آمارهاي لازم جهت كنترل و بهينه سازي طرح مي باشد.
 
5- نظارت بر اجراي طرح
نظارت بر انجام اين طرح از سه نقطه و منظر متفاوت صورت مي پذيرد.
5-1-      نظارت مستقيم توسط ناظرين مقيم هر يك از شهرداريهاي مناطق
5-2-      نظارت عالي بر عملكرد پيمانكار توسط اداره كل خدمات شهري
5-3-      نظارت بر كيفيت انجام طرح توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد
 
 
 
ج- مرحله سوم، پايش طرح
1- آناليز فيزيكي زايدات خشك
درمحل جمع‌آوري زايدات خشك تفكيك نهايي انجام پذيرفته و مواد به صورت كاغذ و مقوا – انواع پلاستيك – شيشه – فلزات – نان و . . . جدا و توزين مي شوند و نتايج آناليزبه صورت جدول ونمودار استخراج می گردد.
 
2- نظرسنجي و استخراج نتايج
به منظور آشنايي با ميزان تمايل ساكنين محدوده مورد نظر به همكاري با طرح تفكيك زباله هاي خشك و تر از مبدأ با مشاركت نيروهاي مردمي (NGO ) صورت پذيرفته و نتايج حاصله جهت بهبود روشهاي مورد عمل استخراج مي گردد.
 
3- پايش طرح
پس از اينكه محدوده مورد نظر تحت پوشش قرار گرفته و پيشرفت مورد نظر حاصل گرديد، جهت آگاهي از ميزان همكاري مردم مي توان مجدداً پس از انجام هماهنگي هاي لازم  نمونه اي از زباله هاي جمع آوري شده را جهت آناليز فيزيكي به آزمايشگاه كنترل كيفيت مركز دفع و پردازش كهريزك ارسال و نتايج را بررسي نمود.
 
ضمائم
 
الف- شرايط پيمانكاران
پيمانكار جمع آوري زايدات خشك بايد داراي شرايط زير باشد:
1-  شركت ثبت شده و داراي اساسنامه باشند.
2- نيروي انساني كافي با شرايط زير داشته باشد :
2-1-    در كادر مديريتي شركت بايد حداقل يك نفر كارشناس بهداشت محيط يا محيط زيست وجود داشته باشد.
2-2-    كارگران شركت بايد داراي مليت ايراني باشند
2-3-    حتي المقدوركارگران شركت داراي مدرك تحصيلي ديپلم باشند
2-4-    لباس كارگران بايد متحدالشكل و به رنگ زرد باشد
3- تعداد ماشين آلات پيمانكار متناسب با ميزان زباله خشك در منطقه تعيين گردد.
4- نوع خودروها نيسان و رنگ آنها بايد سفيد باشد.
 
ب- شرح وظايف دست اندركاران طرح
1- شرح وظايف اداره كل خدمات شهرداري
1-1- اصلاح دفترچه پيمان متناسب با طرح
1-2- ارزشيابي پيمانكاران طرح
1-3- نظارت عالي بر حسن انجام طرح
1-4- معرفي پيمانكار بازيافت توانمند
 
2- شرح وظايف شهرداري مناطق
2-1-    تشكيل دفتر بازيافت منطقه و تعيين يك نفر كارشناس مطلع با هماهنگي سازمان بازيافت جهت اعمال هماهنگيهاي مربوطه
2-2-    تهيه مشخصات جغرافيايي و مساحت مناطق
2-3-    تهيه نقشه بلوك بندي شده مناطق
2-4-    تهيه آمار جمعيتي محدوده مورد نظر
2-5-    معرفي گروه هاي NGO مورد نظر فعال در منطقه
2-6-    پيش بيني ساختمان و محل كار مناسب جهت طرح و تجهيز آن
2-7-    تهيه مخازن وياظروف مورد نيازجهت ذخيره سازی موقت زايدات خشک
2-8-    نظارت مستقيم بر فعاليت پيمانكار بازيافت
2-9-    ارسال آمار و اطلاعات دريافت شده از پيمانكاران (به تفكيك ميزان زباله هاي خشك جمع‌آوري شده) بصورت ماهيانه به سازمان بازيافت و تبديل مواد
 
3- شرح وظايف سازمان بازيافت
3-1-          بستر سازي فرهنگي با استفاده از رسانه ها و صدا سيما
3-2-          بررسي كميت و كيفيت زباله هاي سطح منطقه مورد نظر
3-3-          اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي جهت پرسنل موظف
3-4-          ارائه آموزشهاي لازم به گروههاي NGO
3-5-          تهيه فرم هاي نظرسنجي و ارزشيابي و تصحيح مداوم سيستم
3-6-          بررسي كميت و كيفيت زايدات خشك جمع آوري شده
 
4- شرح وظايف گروههاي مردمي (NGO)
4-1-          آموزش شهروندان به صورت چهره به چهره و تهيه و پخش بروشورهاي آموزشي
4-2-          استفاده از تابلوهاي اطلاع رساني در محدوده جهت انتقال پيام هاي آموزشي
4-3-    تهيه و تدوين اطلاعات انساني، اجتماعي و اقتصادي محدوده
4-4-    ارائه كد اشتراك
4-5-    تسهيل در ايجاد ارتباطات با شهروندان مانند ارسال بولتن، بروشور، تراكت و انتشارات مربوطه
4-6-    پيش بيني براي عضويت مشتركين جديد
4-7-    انجام نظرسنجي در مراحل مختلف پيشرفت پروژه و ارائه آن به سازمان بازيافت از طريق مناطق
4-8-    بررسي و پيشنهاد تعداد مخازن ياظروف مناسب مورد درخواست خانوارها و مراكز اداري و آموزشي به مناطق
4-9-    ارائه گزارش عملكرد به منطقه
 
5- شرح وظايف پيمانكار تفكيك از مبدا
5-1-    تامين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز مطابق دستورالعمل هاي اداره كل خدمات شهري
5-2-    تامين نيروي انساني مورد نياز برابر دستورالعمل هاي وزارت كار و اداره كل خدمات شهري
5-3-    تهيه لباس كار و لوازم ايمني كار برابر دستورالعمل مرکزبهداشت وايمنی کارشهرداری تهران
5-4-    نصب، واگذاري و استقرار مخازن ياظروف مورد نياز
5-5-    جمع آوري زايدات خشك برابر برنامه ارايه شده توسط شهرداري منطقه
5-6-    تخليه زايدات خشك جمع آوري شده در ايستگاه يا محل هاي مجازي كه از سوي شهرداري منطقه تعيين مي شود.
5-7-    همكاري در نمونه برداريهاي لازم درخصوص امور پژوهشي برابر دستورالعمل هاي موردي كه از سوي سازمان بازيافت ارائه مي گردد.
5-8-    ارائه گزارش عملكرد و آمار به شهرداري منطقه
ايجاد تعامل با (NGO) ها و تقبل هزينه هاي آنان براي انجام وظايف محولة‌شان

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۲۹ بعد از ظهر  توسط مریم امیری نیا  |